Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
2 3 4 5 6 7
8
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
9 10 11 12 13 14
15
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
16 17 18 19 20 21
22
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
23 24 25 26 27 28
29
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání a poradenství > Vize a strategie

VIZE ŠKOLY

Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí a přebírá za něj odpovědnost.

Učitel je odborník na strategie učení, který žáka v tomto procesu provází, vytváří podmínky a pomáhá mu dosáhnout úspěchu.

V naší škole usilujeme o to, aby se každý žák učil naplno a s radostí. Chceme vytvářet takové podmínky učení, ve kterých bude každému žákovi umožněno dosáhnout svého osobního maxima.

Věříme, že je důležité, aby se žáci na svém procesu učení co nejvíce podíleli. Vedeme je k tomu, aby byli schopni svůj proces učení řídit, vyhodnocovat a plánovat. Hledáme takové strategie, které budou podněcovat přirozenou touhu dítěte učit se a motivovat k dalšímu studiu a celoživotnímu učení.

Vedle oborových znalostí, dovedností a postojů klademe důraz také na obecné kompetence, které jsou klíčové pro úspěšný a naplněný život – kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a pracovní.

Zásadní je pro nás také osobnostní rozvoj žáků i pedagogů, vytváření dobrých vztahů a budování dobrého klimatu školy. Jsme přesvědčeni, že to, jak se dítě ve škole cítí, zásadně ovlivňuje jeho učení.

Chceme, aby naše škola byla moderní učící se organizací, kde se rozvíjí žáci i učitelé a která umí reagovat na rychle se měnící společnost tak, aby naši žáci byli připraveni na budoucnost.

 

 

Strategie a aktivity, kterými naplnění naší vize realizujeme

 

 • Formativní hodnocení jako nástroj k lepšímu učení
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení
 • Projektově a badatelsky orientovaná výuka
 • přírodní učebny, výuka venku
 • škola bez zvonění
 • důraz na výuku anglického jazyka (jazykové projekty, jazykové kurzy, malé skupiny, dělení žáků dle úrovní)
 • dobře vybavená školní knihovna, která je žákům po celý den kdispozici
 • široká nabídka volnočasových aktivit žáků
 • zavádění programu Začít spolu
 • využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování nejen pro práci sžáky s SPU
 • školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové)
 • kariérové vzdělávání (ve škole aktivně pracují dva kariéroví poradci a škola má zpracovaný vzdělávací obsah pro průřezové téma kariérové poradenství již od prvního stupně)
 • rozvoj digitální gramotnosti (přeshraniční projekt DiGiMe, zaměření na programování a robotiku jak vhodinách informatiky, tak i v rámci volnočasových aktivit, nadstandardní vybavení v oblasti digitálních technologií)
 • environmentální a globální výchova

 

Formativní hodnocení jako nástroj k lepšímu učení

V naší škole v posledních letech systematicky zavádíme principy hodnocení ve formativní funkci. Nejedná se jen o hodnocení jako takové, ale jde o celkový způsob vedení výuky. V této oblasti se všichni naši pedagogové neustále vzdělávají a rozvíjí.

Formativní hodnocení je takové hodnocení, které probíhá během učení a přináší žákům užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu. Důležité je, aby do hodnocení byli zapojeni i žáci samotní.

Stejně tak pomáhá v práci učitelům. Učitel jeho prostřednictvím zjišťuje, co se žák opravdu naučil a podle toho se rozhoduje o dalším postupu.

Co znamená formativní hodnocení v praxi? Učitel by si měl všímat pěti oblastí, které mohou zlepšit kvalitu učení. Musí se postarat, aby žáci znali a přijali cíl hodiny, aby o něm přemýšleli a rozuměli mu. Dále musí zařídit, aby rozeznali kvalitu, aby věděli, jak poznají, zda dosáhli či nedosáhli cíle. Vyučování musí být postavené tak, aby učitel měl během hodiny představu o tom, kde se které dítě v procesu porozumění nachází (kartičky, semafor atp.). Hodina má obsahovat příležitost pro vzájemné hodnocení mezi žáky a konečně prostor pro sebehodnocení. Celý proces učitel společně s žákem neustále sleduje a vyhodnocuje, žák je schopen mapovat svůj individuální pokrok a dále si plánovat své učení.

V učení pak nejde o „sbírání známek a průměrů“, ale o proces, ve kterém hodnocení hraje podpůrnou roli jako ukazatel na cestě. Není to konečná hodnota (sumativní hodnocení), ale informace o tom, kde se na cestě učením nacházím a jak bych měl plánovat další kroky.

Všichni žáci naší školy dostávají pravidelnou zpětnou vazbu. Na vysvědčení jsou hodnoceni kombinací známky a slovního hodnocení.

Více o formativním hodnocení

www.formativne.cz

https://www.edukacnilaborator.cz/formativnihodnoceni

https://www.eduin.cz/clanky/formativni-hodnoceni-je-skvely-nastroj-pro-lepsi-uceni/

 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení

Od první třídy jsou žáci prostřednictvím pravidelných dílen čtení vedeni k systematickému rozvoji čtenářství. Učitelé v nich s dětmi mapují a rozvíjí úrovně čtenářství, posilují čtenářské strategie a budují čtenářskou komunitu dle čtenářského kontinua.

Napříč obory učitelé využívají metody RWCT k rozvoji čtenářských dovedností a kritického myšlení. Pravidelně jsou zařazovány aktivity, ve kterých žák buduje svoji schopnost orientovat se v informacích a kriticky interpretovat texty případně jiná sdělení.

Práci s textem jako zdrojem informací ve fázi uvědomění zařazují učitelé pravidelně napříč předměty, tedy například i v přírodovědných oborech.

Škola je zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu – rozvoj čtenářské gramotnosti, v rámci kterého funguje ve škole skupiny pedagogů, která poskytuje učitelům metodickou podporu a zajišťuje pro ně další vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti dětí.

 

Třífázový model učení

V rámci naplňování výše uvedených principů, plánují naši učitelé hodiny v tzv. třífázovém modelu učení (E-U-R)

Vyučovací hodiny, ve kterých se uplatňují výukové metody kritického myšlení, respektují přirozené pochody, které probíhají v mozku učícího se člověka. Jedná se o tzv. třífázový model učení, jenž prostupuje celým programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení, je efektivní, neboť sleduje potřeby učícího se jedince, dává mu dost intelektuálních i emocionálních stimulů. Pomocí výukových metod kritického myšlení, kterými realizujeme jednotlivé fáze, získávají žáci klíčové kompetence, ale kromě toho si osvojí nové informace, které vidí i se všemi souvislostmi (Košťálová, 2002).

Díky třífázovému modelu učení si žáci zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení, projevují vyšší míru tvořivosti a jejich schopnost tvořivé práce a tvořivého myšlení je rozvíjena, jsou rozvíjeny také komunikační dovednosti žáků, podporuje se u nich schopnost týmové práce a kooperace, žáci si osvojují dovednost pracovat s informacemi, samostatně vyhledávat důležitá fakta (Petrasová, 2002).

Více o RWCT a E-U-R:

https://kritickemysleni.cz/nase-kurzy/

https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/16247/VYUKOVE-METODY-V-PEDAGOGICE-TRIFAZOVY-MODEL-UCENI.html

 

Projektově a badatelsky orientovaná výuka

 V rámci projektových a badatelských aktivit je u žáků rozvíjena schopnost aplikovat dílčí znalosti, dovednosti a kompetence při plánování a realizaci nějakého komplexního úkolu.

Projektová výuka umožňuje žákům propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se setkávají v každodenním životě.

Badatelsky orientovaná výuka pak využívá přirozené zvídavosti dětí. Žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Naši žáci v rámci různých předmětů pracují na drobnějších i větších projektech, badatelský princip výuky se pak uplatňuje především v přírodovědných oborech, ale také například ve společenskovědních.

 

Jako škola jsme byli zapojeni například v projektu Laborky s přírodovědným gymnáziem ve Slaném, díky kterému jsme získali materiální i metodické vybavení pro zavádění badatelsky orientované výuky.

 

Více o BOV:

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20573/BADATELSKY-ORIENTOVANE-VYUCOVANI-S-PROJEKTEM-BADATELECZ.html