Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
STÁVKA ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7
Adventní jarmark
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Vánoční prázdniny
24
Vánoční prázdniny
25
Vánoční prázdniny
26
Vánoční prázdniny
27
Vánoční prázdniny
28
Vánoční prázdniny
29
Vánoční prázdniny
30
Vánoční prázdniny
31
Vánoční prázdniny

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Koncepce rozvoje a řízení školy

 

Koncepce rozvoje a řízení školy

(období 2019 - 2025)

Mgr. Jaroslava Janů


Úvod

Již v pozici zástupkyně ředitele školy jsem měla vliv na definování cílů, volbu strategií a proces evaluace v oblasti zvyšování kvality pedagogické práce. Jako ředitelka (jmenována od května 2019) budu tedy ve své koncepci dalšího rozvoje školy vycházet z analýzy účinnosti již započatých aktivit -  z toho, co se již podařilo, nepodařilo, kde vidím otevřenou cestu vedoucí k cílům a co se naopak ukázalo být cestou slepou.

Ve své koncepci se pokusím v části Dlouhodobá vize a zaměření školy stručně představit svůj pohled na vzdělávání a obecně definovat priority pro nadcházející období.

V další části je koncepce rozdělena do čtyř oblastí, které považuji v práci ředitele za klíčové, vždy jsou definovány cíle, tedy čeho chci v dané oblasti dosáhnout, a strategie a nástroje, které považuji za efektivní a účinné v jejich naplňování.

 

Dlouhodobá vize a zaměření školy

Mým cílem je pokračovat v budování školy jako učící se organizace, která je schopna reflektovat nové trendy ve vzdělávání, zachovat postupy a strategie, které se dlouhodobě jeví jako efektivní, a bez nostalgie opustit ty, které jsou v českém školství sice tradiční, ale už efektivní nejsou nebo mnohdy ani nikdy efektivní nebyly.

Chci usilovat o to, aby škola zajišťovala žákům prostředí, ve kterém budou moci rozvíjet dovednosti, postoje, kompetence a gramotnosti, které samozřejmě musí být podpořeny určitým množstvím znalostí, ale sama znalost nesmí být cílem.

Nevidím smysl školy v tom, že připravuje žáky na život „někdy potom“ (stejně dnes můžeme jen hádat, v jakém světě budou žít dnešní prvňáčci), ale aby ve škole žili reálný život, učili se bádat, klást otázky, hledat odpovědi, spolupracovat, učit se od sebe navzájem, stavět na tom, v čem jsou dobří, co je baví, znát sami sebe, své možnosti, přebírali odpovědnost za své učení, své chování i svůj čas, formulovali své sny a cíle a hledali cesty k nim. V tom všem by jim měl pomáhat dobrý učitel – průvodce, který vytváří takové podmínky, aby každé dítě, bez ohledu na prostředí, ze kterého přichází, dosáhlo svého maxima prostřednictvím

 • jasně stanovených cílů učení, kterým dítě rozumí,
 • nabízením rozmanitých cest, jak jich dosáhnout s ohledem na osobnost a styl učení každého žáka
 • využití formativního hodnocení jako nástroje motivace a mapování vlastního procesu učení, nikoli jako nástroje odměňování a trestání.

Konkrétní prioritou pro nadcházející období je pak tedy systematická práce s pedagogickým sborem, aby byli všichni učitelé schopni odpoutat se od role nositele a přednášejícího hotových znalostí a examinátora, který se na žácích - pasivních objektech - „dopouští učení“ a pak trestá nebo odměňuje, a přijali roli experta na proces aktivního učení, který je náročný, ale poskytuje žákům vysokou míru podpory a vede je k samostatnosti a odpovědnosti. Myslím si, že v tomto směru náš pedagogický sbor ušel už velký kus cesty, ale minimálně stejně velký máme stále před sebou.

Dalšími prioritami je rozvoj

 • badatelsky orientované výuky (CKP „Laborky“),
 • schopnosti kritického myšlení žáků a práce s informacemi,
 • funkční gramotnosti (rozvoj čtenářství, Hejného metoda výuky matematiky, badatelství v přírodních vědách, praktičnost výuky v reálném prostředí),
 • společného vzdělávání (plány pedagogické podpory, školní poradenské pracoviště, spolupráce s příslušnými institucemi, vzdělávání pedagogů),
 • výuky cizích jazyků (rodilý mluvčí, jazykové kurzy, certifikované zkoušky, dělení dle úrovní, motivační program – zahraniční jazykové kurzy, rozvíjení metody CLIL),
 • nabídky volnočasových aktivit k rozvoji sportovního, uměleckého, vědeckého či jazykového zaměření žáků (vedle tradičních uměleckých a sportovních kroužků začínáme nabízet kroužky matematické, badatelské, na rozvoj logického myšlení atd.).

 


Klíčové oblasti řízení školy - cíle, strategie

 

 

  I. Řízení pedagogického sboru

Zásadní podmínkou pro dobře fungující školu je kvalitní, efektivně řízený pedagogický sbor. V Přibyslavi je pedagogický sbor plně kvalifikovaný a vzhledem k tomu, že v současnosti nemají ředitelé škol příliš velký manipulační prostor v oblasti personální politiky, tedy efektivního sestavování pedagogických týmů, považuji systematickou a soustavnou práci s pedagogy směřující ke zvyšování procesní kvality výuky za klíčovou manažerskou dovednost ředitele školy.

 

       Cíle:

 • Všichni členové pedagogického sboru jsou reflektující profesionálové, kteří mají zpracovaný vlastní plán profesního rozvoje a průběžně vyhodnocují jeho efektivitu.
 • Všichni členové pedagogického sboru se soustavně vzdělávají jednak v souladu se svým plánem profesního rozvoje, ale také v souladu se strategiemi š
 • Všichni členové pedagogického sboru pracují v týmu, podílejí se na budování a naplňování vize školy, volbě strategií i hodnocení kvality.

 

       Strategie a nástroje:

 • jasné zadání pedagogům ze strany vedení (vize, cíle, strategie, nástroje)
 • práce s kompetenčním rámcem
 • pravidelné profesní pohovory s pedagogy, pravidelné návštěvy v hodinách s poskytováním zpětné vazby, profesní portfolia
 • podpora pedagogů ze strany vedení (vytváření podmínek pro práci, reflektování jejich potřeb)
 • plán DVPP sestavený na základě témat, priorit stanovených vedením na určité období
 • individuální plány DVPP
 • kolegiální podpora – interní mentoring, vytváření platforem pro sdílení (tematická setkání), umožnění vzájemných návštěv vhodinách, párová výuka
 • jasně definovaná struktura řízení – poradenské pracoviště, metodické skupiny
 • externí mentoring, metodická podpora, stáže, budování CKP

 II. Výchovně vzdělávací proces, školní dokumenty

 

Další povinností ředitele je zajistit vzdělávání v souladu s platnými dokumenty MŠMT ČR (Rámcové vzdělávací programy). V tomto bodě považuji za důležité, aby se nejednalo pouze o formální dokumenty, ale dokumenty, na jejichž vytváření, vyhodnocování a aktualizaci se podílí všichni učitelé. Důležité je, aby učitelé vnímali vzdělávací proces jako směřování k naplnění očekávaných výstupů (dovedností), rozvíjení kompetencí a gramotností, nikoli jako „probírání učiva“.

 

        Cíle:

 • Vedení v součinnosti s pedagogickým sborem a koordinátory vytváří vzdělávací dokumenty školy (ŠVP, plány EVVO, ICT, MPP atd.), průběžně je vyhodnocuje a aktualizuje dle potřeb.
 • Pedagogové plánují a realizují výuku vždy v souladu s platnými dokumenty š
 • Pedagogové realizují svoji výuku v souladu s kompetenčním rámcem školy (pozn. Kompetenční rámec je hotový dokument, který mají učitelé k dispozici a který jasně definuje kvalitní pedagogickou práci v přesně formulovaných kompetencích, indikátorech i rozpoznatelných důkazech ve výuce).
 • Všichni učitelé se podílejí na systematické realizaci výchovně vzdělávacích strategií školy ve své každodenní výuce.
 • Všichni učitelé jsou odborníci na vzdělávací proces, vzdělávací strategie, průvodci učením, nikoli nositelé a sdělovatelé encyklopedických znalostí.
 • Učitelé vedou žáky k odpovědnosti za své učení.

       

        Strategie a nástroje:

 • vytvoření organizační struktury s jasně stanovenými kompetencemi a odpovědností (širší vedení – výchovný poradce, koordinátoři, vedoucí metodických skupin, vedoucí projektů, mentoři atd.) a jejich podpora – DVPP v oblasti řízení a organizace
 • pravidelná setkávání metodických skupin a jejich systematická spolupráce
 • pravidelné hodnocení práce pedagogů ze strany vedení na základě hospitační činnosti, pohovorů a výsledků žáků, kritéria pro hodnocení jsou jasně stanovena kompetenčním rámcem, nedílnou součástí je také pravidelné sebehodnocení pedagoga
 • metodická podpora pedagogů
 • podpora společného vzdělávání
 • spolupráce učitelů se školním poradenským pracovištěm v oblasti diagnostiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, budování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
 • v pedagogické práci je kladen důraz na individuální rozvíjení potenciálu žáka bez ohledu na prostředí, ze kterého přichází
 • pedagogové jsou vedeni k osvojení si a rozvoji důležitých vzdělávacích strategií a postupů, které jsou založeny na pedagogickém konstruktivismu a vedou k aktivnímu učení

 


III. Klima školy

Dalším významným indikátorem dobrého řízení je klima školy a to na všech úrovních interakcí (vedení, sbor, žáci, rodiče, provozní zaměstnanci, zřizovatel, veřejnost).

 

        Cíle:

 • Žáci, zaměstnanci i rodiče se cítí ve škole bezpečně.
 • Žáci se podílí na chodu školy, učí se cítit odpovědnost za prostředí, ve kterém žijí, pracují, učí se.
 • Komunikace na všech úrovních interakcí je vždy otevřená a respektující.
 • Škola má jasně nastavená pravidla soužití a to jak na úrovni celoškolní, tak i na úrovni tříd a skupin, včetně pedagogického sboru.
 • Pravidla jsou vždy vytvářena na základě spolupráce všech, kterých se týkají a učitelé i žáci umí s těmito pravidly efektivně
 • Je stanoven etický kodex zaměstnance školy, kterým se všichni řídí.
 • Rodiče jsou ve škole vítáni, jsou vnímáni jako partneři, mají vždy dostatek informací.
 • Škola je centrem vzdělávání i kultury ve městě, podílí se na životě komunity, spolupracuje se spolky apod.
 • Prostředí školy je podnětné a kultivované.

 

        Strategie a nástroje:

 • vzdělávání pedagogů v oblasti respektující komunikace
 • vzdělávání pedagogů v oblasti sebepoznání, sebepojetí; teambuildingy
 • uvádějící učitelé pro nově příchozí kolegy
 • podpora spolupráce pedagogů
 • tvorba školních a třídních pravidel a systematická práce s nimi
 • vybudování žákovské samosprávy, která se bude podílet nejen na vymýšlení mimoškolních aktivit, ale také na chodu školy
 • dále využívat elektronický informační systém a využívat ho i v širších interakcích s rodiči (ankety, stream, chat apod.)
 • práce školního metodika prevence a výchovného poradce, schránka důvěry
 • etický kodex zaměstnance školy
 • tripartitní rodičovské schůzky
 • pravidelná setkávání vedení školy a rodičů („rodičovské kavárny“)
 • užší spolupráce se školskou radou a zřizovatelem
 • kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost

 


IV. Technicko-hospodářská správa školy

 

 Oblast řízení školy z hlediska ekonomického, administrativního, zajištění materiálně-technického zázemí a správy budov.

       

        Cíle:

 • Vedení efektivně a hospodárně nakládá s přidělenými finančními prostředky
 • Vedení školy efektivně zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené schodem školy, výkaznictví, správní řízení
 • Škola získává finanční prostředky z grantových programů a jiných alternativních zdrojů financování.
 • Vedení školy zajišťuje co nejlepší materiální podmínky pro výuku.
 • Vedení školy jasně a průhledně odměňuje v rámci nenárokových složek platu dobrou práci svých zaměstnanců na základě jasně stanovených pravidel a kritérií.

 

        Strategie a nástroje:

 • tvorba finančního plánu a stanovení priorit čerpání rozpočtu na kalendářní rok
 • průběžná kontrola čerpání státních financí
 • sponzoring, Nadační fond ZŠ Přibyslav, doplňková činnost
 • pravidelné porady s provozními zaměstnanci
 • jasně delegované kompetence, agendy a pravomoci v rámci vedení školy (zástupci, výchovný poradce, vedoucí, THP)

 

 • vybudování nových dílen a cvičného bytu pro výuku pracovních činností
 • rozvoj školní zahrady jako přírodní učebny
 • vybudování chemické a fyzikální laboratoře
 • vybavení učeben
 • instalace didaktických prvků, vybavení odpočinkových zón a čtenářských koutků v prostorách školy
 • spolupráce se zřizovatelem při správě budovy

 

 

V Přibyslavi 1. 5. 2019                                                                                                    Mgr. Jaroslava Janů