Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2
Výstava Jana Švankmajera - workshop GASK 9.C
3
Přednáška - Čas proměn 6. a 7. ročníky
4 5
6
Právní vědomí - Přednáška policie ČR 9.A, 8.A
Pěvecká soutěž
7
Den aktivit - akce školního parlamentu pro všechny žáky
8 9
Exkurze Terezín, Lidice 9. ročník
Školní výlet 3. B, 4. B
10 11
Férová snídaně na školní zahradě
12
13
Kurz první pomoci 8.B
Historická Praha - exkurze 8.C
14
Autorské čtení s Lenkou Jakešovou (ŠD)
15
Právní vědomí - Přednáška Policie ČR 9.B, 8.B
Český den proti rakovině
Kurz první pomoci 8.A, 8.C
16
Zasedání školního parlamentu
Kutná Hora - exkurze 9.A
Historická Praha 9.C
Prevence alkoholu 7. a 8. roč.
17
Rakouský institut - exkurze němčináři 9. roč
18 19
20 21 22 23
23. května se nebude vařit
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání a poradenství > Plán ŠPP 2023/2024

Plán ŠPP 2023-2024

Plán práce ŠPP 2023-2024.pdf

PLÁN ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Statutární zástupce školy: Mgr. Marcela Kasalová

Vedoucí školního pedagogického pracoviště:  Mgr. Věra Danišková   

 • Vede pedagogickou dokumentaci (ve ŠPP v kartotéce, seznamuje se závěry TU, poskytuje mu kopii Zprávy z PPP)
 • Komunikuje s poradenskými zařízeními
 • Komunikuje se zákonnými zástupci žáků
 • Vede porady Školního poradenského pracoviště
 • Komunikuje s učiteli, poskytuje jim podporu
 • Koordinuje poradenské služby mezi školou, ŠPZ a vzdělávací opatření u žáků s SVP i žáků talentovaných
 • Zajišťuje a vykazuje podpůrná opatření

                                                                                                                  

Výchovný a kariérní poradce: Mgr. Věra Danišková

 • Vyučuje kariérové poradenství v 8. ročníku Člověk a svět práce
 • Připravuje Burzu škol v naší škole
 • Informuje rodiče a žáky 5. a 9. tříd o možnostech a systému dalšího vzdělávání žáků, poskytuje kariérové poradenství
 • Zajišťuje exkurze do podniků a firem v okolí pro žáky 8. a 9. ročníků
 • Řeší studijní a výchovné problémy žáků
 • Úzce spolupracuje s vedením školy
 • Metodicky vede asistenty pedagoga (spolu se školním speciálním pedagogem)
 • Vytipovává žáky zasažené školním neúspěchem, společně s týmem nastavuje vhodnou podporu

Metodik prevence, kariérní poradce: Mgr. Jaromír Sukup

 • Zajišťuje preventivní a intervenční programy pro žáky
 • Organizuje adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků
 • Poskytuje kariérové poradenství, organizuje workshopy KP na 2. stupni
 • Řeší výchovné problémy žáků

 

Školní psycholog: Mgr. Petra Vaníčková

 • Řeší výchovné a osobní problémy žáků
 • Poskytuje relaxační pomůcky do tříd, osobnostní karty a hry pro práci v TH
 • Zajišťuje metodické vedení učitelů
 • Poskytuje psychologickou podporu žákům i zákonným zástupcům
 • Úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a vedením školy

Speciální pedagog: Mgr. Alena Kozderková, Bc. Tereza Siberová

 • Zajišťují reedukaci žáků, poskytují Speciálně pedagogickou péči
 • Poskytují metodickou podporu učitelům a asistentům pedagoga.
 • Poskytují pomůcky a materiály pro reedukaci..   
 • Podílí se na vypracování IVP a PPP

Školní speciální pedagog: Mgr. Marie Klubalová

 • Provádí školní diagnostiku pro vnitřní potřeby školy
 • Vytváří a vyhodnocuje Plán pedagogické podpory
 • Společně s TU tvoří  Individuální vzdělávací plán pro žáky s SVP
 • Poskytuje metodickou podporu učitelům při práci se žáky s SVP
 • Metodicky vede spolu s VP asistenty pedagoga

Logopedický asistent: Mgr. Leona Macková, Mgr. Monika Vykoukalová, Mgr. Petra Stránská, 

 • Zajišťují podpůrnou logopedickou péči, zejména pro žáky 1. a 2. tříd
 • Komunikuji s rodiči

                              

 Cíle ŠPP:

 • Zajistit reedukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Předmět speciálně pedagogická péče -  je zajišťován speciálními pedagogy v rámci disponibilních hodin (pro žáky 1. stupně a 2. stupně)

Pedagogická intervence (zejména pro žáky 2. stupně) – v odpoledních hodinách,  zajišťuje školní speciální pedagog nebo učitel

 

 • Spolupracovat se školskými poradenskými zařízení Kraje Vysočina
 • Zajistit metodickou podporu učitelům při vedení TH
 • Řešit studijní a výchovné problémy žáků
 • Poskytovat podporu žákům ohrožených školním neúspěchem
 • Zajistit kariérní poradenství - workshopy, exkurze, burza škol, individuální konzultace
 • Pečovat o nadané a talentované žáky
 • Zajistit metodickou podporu AP
 • Poskytovat žákům podpůrnou logopedickou péči (logopedické asistentky)
 • Poskytovat odbornou psychologickou podporu
 • Zajistit žákům preventivní a adaptačních programy, případně intervenci třídním skupinám

 

Poradenské činnosti:

 • pedagogicko-psychologické poradenství
 • poradenství ve volbě povolání
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a zajištění podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • koordinace poskytování poradenských služeb žáků se SVP mezi školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

 

Metodické a informační činnosti výchovného poradce

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských zařízeních v Kraji Vysočina, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce
 • poradenství ve volbě povolání, zprostředkování exkurzí, besed, zařazování témat do výuky
 • zajištění výkaznictví podpůrných opaření

Školní poradenské pracoviště se schází pravidelně 1x týdně v pondělí, druhou vyučovací hodinu na poradu. Řešíme zde aktuální problémy a potřeby žáků, rodičů. Rozdělujeme si úkoly, stanovujeme cíle a hledáme další možnosti řešení. Všichni členové ŠPP se dále vzdělávají ve svých oblastech a oborech.  Zaměřujeme se na prevenci žáků a osvětu pedagogického sboru. Aktivně komunikujeme s rodiči. Školní poradenské pracoviště pracuje celoročně.